VOP kamenné prodejny
Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád eshopu „www.vandastore.cz“ (dále jen „VOP“)

Firma: VANDA STORE s.r.o.
Sídlo: Nitranská 1057/4, 10100 Praha 10

IČ: 29151589
DIČ: CZ29151589
e-mailová adresa: info@vandastore.cz
tel.: 724312677
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 303753 vedená u Městského soudu v Praze

Webová adresa e-shopu: http://www.vandastore.cz

Bankovní spojení:  ČSOB

Číslo účtu: 275185155/0300

IBAN: CZ73 0300 0000 0002 7518 5155

BIC: CEKOCZPP

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) shora jmenovaného prodávajícího (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“), včetně internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce http://www.vandastore.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem prodávajícího a zásadami zpracování osobních údajů seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 6. Tyto obchodní podmínky jsou dále v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v aktuálním znění a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).
 7. Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, o poskytnutí služby, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
 8. Prodávající/ provozovatel internetového obchodu je právnickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 9. Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 10. Kupující, který není spotřebitel je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než pět let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží“). Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž zboží. Montáž při objednávkách v e-shopu neposkytujeme. Výnos zboží do patra je možno dodatečně objednat dle níže uvedených podmínek. Informace o zboží dostupné na webových stránkách prodávajícího jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu. Vyobrazené odstíny výrobku se mohou lišit v závislosti na individuálním nastavení technických parametrů monitoru každého kupujícího. Vyobrazené doplňky, příslušenství a dekorativní předměty nejsou součástí zakoupeného zboží, pokud není výslovně v popisu zboží uvedeno jinak.
 3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 5. Po potvrzení objednávky již není přípustné, aby kupující požadoval od prodávajícího změnu fakturačních údajů, které uvedl v objednávce.
 6. Dodatečné změny a doplňky v již učiněné objednávce ze strany kupujícího musí být učiněny prostřednictvím e-mailu uvedeného v záhlaví, takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím.
 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného a příp. též poplatku podle čl. 5.. těchto obchodních podmínek.
 2. Kupující může uhradit kupní cenu, dobírku a dopravné příp. též poplatku za výnos zboží
 1. bezhotovostně bankovním převodem
 2. bezhotovostně prostřednictvím platební karty při osobním odběru nebo při doručení službou PPL
 3. v hotovosti při osobním odběru nebo při doručení službou PPL
 4. dobírkou
 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen od 1.3.2017 vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Kupující obdrží účtenku v elektronické podobě a nákupem v e-shopu s tím souhlasí.
 2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Prodávající je oprávněn požadovat zálohu. K převzetí zboží je kupující oprávněn až po úhradě celé kupní ceny zboží. Při převzetí zboží je kupující povinen prokázat se dokladem o koupi zboží.  
 3. Při nákupu na základě objednávky se zvoleným odběrem na prodejně a platbou na prodejně při převzetí zboží, má objednávka platnost 10 dní, není-li dohodnuté jinak, po uplynutí této doby bude automaticky stornována.
 1. TERMÍN DODÁNÍ, DOPRAVA, CENA ZA DOPRAVU

 1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce, pokud se následně prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Zboží prodávající dodává pouze v rámci území České republiky.
 2. Není-li ujednán čas plnění, prodávající odevzdá věc kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů.
 3. Cena za dopravu zboží na adresu dodání určenou kupujícím v rámci České republiky je účtována kupujícímu následovně:
 • Doprava na území České republiky
  • A. Zásilkovou službou při platbě na dobírku = 119,- Kč.
  • B. Zásilkovou službou při platbě předem převodem nebo v hotovosti = 79,- Kč.
 • Doprava na území Slovenské republiky
  • Zásilkovou službou při platbě předem převodem nebo v hotovosti = 7,- Eur
 1. Při nákupu nad 2000,- Kč s dodáním na území České republiky nebo při nákupu nad 4000,- Kč s dodáním na území Slovenské republiky je doprava poskytována kupujícímu zdarma.
 2. Zboží je doručeno na adresu dodání uvedenou v objednávce k prvním vchodovým dveřím, pokud to podmínky dovolují.
 3. Výnos není součástí kupní ceny.
 4. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.  
 5. Kupující je povinen zajistit v dohodnutém termínu přístupovou cestu ke sjednanému místu dodání a převzetí zboží. Pokud kupující zmaří dodání zboží, je jakýkoliv další pokus o dodání zboží zpoplatněn a kupující je povinen prodávajícímu uhradit předem dalším pokusem o dodání cenu za dopravu, nebo si zboží odebrat osobně v jeho provozovně na své náklady, viz níže.
 6. Kupující je povinen zboží řádně při převzetí od dopravce zkontrolovat. Pokud kupující při dodání zboží dopravcem zjistí poškození zásilky, o němž má za to, že bylo způsobeno při přepravě, nebo pokud počet skutečně dodaných balíků neodpovídá počtu balíků uvedených na přepravním listu dopravce, doporučuje se pro takovou reklamaci kupujícímu následující postup. Kupující uvede vady nebo nesprávný počet balíků jako výhradu do přepravního listu dopravce a následně vypíše reklamační formulář na internetové stránce prodávajícího uvedené výše nebo odešle elektronickou poštou prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla kupujícímu zásilka doručena. Kupující by pokud možno neměl se zásilkou nijak manipulovat a měl by zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Kupující současně zašle fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu a protokolu dopravce.
 7. Služba osobní odběr je realizována zdarma. Možnost vyzvednutí objednaného zboží je v níže uvedených provozovnách prodávajícího:
 • VANDA STORE s.r.o., Korunní 880/101, 130 00 Praha - Vinohrady
 • VANDA STORE s.r.o., Korunní 1011/103, 130 00 Praha – Vinohrady
 • VANDA STORE s.r.o., Vídeňská 77, 602 00 Brno
 1. Při zvolení osobního odběru si kupující s sebou na výdejní místo přinese svůj doklad totožnosti.
 2. V případě zvolení shora popsaného osobního odběru si kupující vyzvedne zboží do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě neodebrání zboží ve shora uvedené lhůtě či v případě jeho vrácení prodávajícímu po zmaření převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu dopravné a poplatek za uskladnění ve výši 0,1 % kupní ceny za každý den uskladnění. Opakované dodání proběhne až po úhradě nákladů prodávajícího na zmařenou dopravu ze strany kupujícího. Prodávající je v takovém případě oprávněn od předmětné kupní smlouvy odstoupit.
 4. V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, platí ještě následující ustanovení tohoto článku VOP.
 5. Prodávající vylučuje odpovědnost za újmu (s výjimkou újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti), ke které by mohlo u kupujícího dojít na základě uzavřené kupní smlouvy s prodávajícím. Kupující toto výslovně bere na vědomí.
 6. Při neuhrazení celé kupní ceny do 14 dnů od objednávky bude příslušná objednávka automaticky zrušena.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
  1. zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám
  2. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví a bezpečí nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil.
 1. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:
  1. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
  2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
  3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
 1. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího nebo využit vzorový formulář v příloze těchto VOP.
 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto čl. VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto čl. VOP obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím nedohodl jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.
 4. Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující bere na vědomí, že nárok na úhradu škody vzniklé na zboží ze strany kupujícího (poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované zboží) je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 5. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 6. Prodávající společně s kupní cenou vrátí kupujícímu i dopravné za dopravu zboží kupujícímu, a to ve výši nejlevnějšího druhu dopravy uvedeného na e-shopu prodávajícího ke dni objednávky. Při odstoupení od části zboží z objednávky je vrácena poměrná část dopravného. Náklady na dopravné zboží ze strany kupujícího při odstoupení od smlouvy si kupující hradí sám a není oprávněn požadovat jejich vrácení od prodávajícího.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 8. V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení tohoto článku VOP se nepoužijí (tedy v takovém případě kupující právo na odstoupení dle tohoto článku VOP nemá).
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc
  1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
  3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
  1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
  4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Shora uvedený odstavec se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

 1. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle písm. b) shora, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.
 3. Reklamace není důvodná zejména když:
 1. vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny
 2. vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, nadměrným zatěžováním, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením
 3. používáním zboží v podmínkách, které svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí nejsou obvyklé
 4. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího (živly, vyšší moc, stav. el. sítě)
 5. užitné i estetické hodnoty zboží byly nedbalým způsobem užívání zboží předčasně vyčerpány
 6. se jedná o přirozené vlastnosti přírodních materiálů, nikoliv o vadu (vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturální rozdíl u přírodních či textilních materiálů, lakovaných, kachlových nebo olejovaných ploch, typické vlastnosti dřeva či bambusu včetně zápachu nebo drobné odchylky rozměrů u čalounění nábytku v rámci tolerance.
 7. se vada ani po důkladném odborném přezkoumání na zboží neprojeví
 8. provedením nekvalifikovaného zásahu, použití neoriginálních dílů, změnou parametrů či pokud vznikla vada v případě úpravy zboží ze strany kupujícího nebo třetí osoby
 9. se vada neprojevila v záruční době

Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

 1. Záruka za jakost vzniká prohlášením poskytovatele záruky, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění věc nebo ji opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít věc vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Záruka za jakost vznikne i prohlášením učiněným v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Je-li obsah záruky obsažený v jiném prohlášení o záruce pro kupujícího méně příznivý než obsah záruky učiněné v reklamě, má přednost obsah uvedený v reklamě, ledaže byl před uzavřením smlouvy dodatečně upraven stejným nebo srovnatelným způsobem, jakým byla reklama učiněna.
 2. Prodávající nad rámec svých zákonných povinností poskytuje kupujícímu záruku za jakost v trvání dvou let, u zboží použitého v trvání jednoho roku, pokud záruční list nebo produktová karta neuvádí záruku delší. Její uplatnění se řídí shora uvedenými ustanoveními VOP, pokud záruční list nebo smlouva nebo údaje na produktové kartě nestanoví jinak
 3. Zaručí-li se poskytovatel záruky, že si věc po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, platí, že má kupující ze záruky alespoň právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu věci.
 4. Určují-li prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší.
 5. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než poskytovatel záruky, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 6. Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout poskytovateli záruky ve lhůtě určené délkou záruční doby.
 7. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 8. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Při koupi použité věci se shora uvedená doba zkracuje na jeden rok.
 9. Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit.
 10. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, shora uvedená doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
 11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.
 12. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
  1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku
  2. se vada projeví opakovaně,
  3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 1. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.
 2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
 4. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.
 5. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 6. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 7. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 8. Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 občanského zákoníku o právech z vadného plnění se u kupujícího, který kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nepoužijí.
 9. V případě výměny zboží pokračuje běh předchozí záruční lhůty, resp. lhůty k odpovědnosti za vady a neběží nová lhůta.
 10. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.
 11. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
 12. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.  Po marném uplynutí této lhůty může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Podmínkou pro běh těchto lhůt je, že kupující k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží.
 13. Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění zboží ve výši 50 Kč denně.  Následně může prodávající nevyzvednuté zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
 14. Pokud kupující reklamuje poškozené zboží ze sady (tj. z několika kusů v balení), dostačuje zpravidla zaslat prodávajícímu fotografie nebo video zboží, o němž má kupující za to, že má vady, případně pouze poškozenou část, nikoliv celou sadu. To platí i v případě, že se jedná o výrobek, který se skládá z více dílů a kupující reklamuje pouze jednu jeho část. Prodávající doporučuje zboží zasílat nejlépe v originálním obalu nebo jinak vhodně zabaleno. Zásilky s reklamovaným zbožím nelze zaslat prodávajícímu na dobírku.
 15. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.
 16. Stav zboží, jehož přezkoumání se kupující domáhá, musí splňovat základní hygienické standardy umožňující přezkoumání jeho stavu a zjištění vad. Prodávající doporučuje, aby zboží zaslané k reklamaci bylo řádně očištěno. V případě, že stav zboží předaného prodávajícímu k posouzení důvodnosti uplatněných vad nesplňuje elementární hygienické požadavky nutné k přezkoumání jeho stavu bude takové zboží zasláno kupujícímu zpět.
 17. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno uskutečnit.
 18. Prodávající není povinen poskytnout kupujícímu po dobu vyřízení reklamace náhradní zboží.
 19. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím nedohodl jinak.
 20. Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího zejména prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, dopisem, mailem, datovou schránkou nebo osobně prostřednictvím kterékoliv prodejny prodávajícího v České republice.
 21. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 22. Prodávající doporučuje veškeré zboží zaslané prodávajícímu pro posouzení důvodnosti uplatněných vad, aby zboží bezpečně a správně zabalil tak, aby během přepravy k prodávajícímu nedošlo k jeho poškození. Za vady vzniklé přepravou od kupujícího k prodávajícímu nenese prodávající odpovědnost.
 23. V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, se shora uvedená ustanovení tohoto článku VOP nepoužijí a platí ustanovení uvedení v tomto článku níže.
 24. Kupující je povinen uplatnit zjevné vady při převzetí zboží. V opačném případě platí, že vady na zboží schválil a na jeho pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě doručení zboží přepravní službou je dále takový kupující povinen zkontrolovat stav zásilky a při zjevném porušení přepravního obalu sepsat zápis o stavu zásilky s přepravní službou a zásilku nepřevzít. Pokud i přesto z jeho strany k převzetí zboží s poškozeným přepravním obalem dojde, platí, že takový kupující veškeré vady na dodaném zboží schválil a na jeho pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 25. Ostatní vady dodaného zboží je povinen kupující uplatnit do tří dnů ode dne, kdy je jako řádný hospodář zjistit měl a mohl, ve shora uvedené záruční době.
 26. V případě zjištění poškození předmětu plnění při převzetí, je povinností kupujícího uschovat vnější obal, nestrhávat z něj žádné označení, štítky, vnitřní obal, vnitřní výplně (a to až do doby ukončení řízení reklamace) kupující je povinen vše zdokumentovat, dokumentací se rozumí pořízení fotografií vnějšího obalu.
 27. V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení těchto VOP se nepoužijí a platí zákonná úprava odpovědnosti za vady. Smluvní záruka na zboží je v takovém případě poskytována kupujícímu v trvání šesti měsíců.  Lhůta k vyřízení reklamace pak činí tři měsíce.
 1. ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.
 2. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce Více informací o mimosoudním řešení sporů nalezne prodávající na webu české obchodní inspekce zde: https://www.coi.cz/informace-o-adr/
 3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené v záhlaví. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44. 110 00 Praha 1, Email: adr@coi.cz, web: https://adr.coi.cz/cs.
 6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 7. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 1. DORUČOVÁNÍ

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně; a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty jím uvedenou.
 2. Zpráva je doručena:
 1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí, je-li toto přijetí potvrzeno elektronicky odesílateli adresátem
 2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb platí, že zpráva je doručena nejpozději třetím pracovním dnem po odeslání, a to včetně odepření převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.
 3. prostřednictvím sms, okamžikem dodání potvrzení o přijetí zprávy adresáta na telefon odesílatele
 4. prostřednictvím datové schránky okamžikem přihlášení oprávněné osoby do datové schránky, nejpozději však desátým dnem po dodání do datové schránky druhé smluvní strany
 1. Prodávající je dále nad rámec shora uvedeného výslovně oprávněn provádět úkony související s právy a povinnostmi z kupní smlouvy prostřednictvím hlasového telefonního hovoru s kupujícím, pokud s tím kupující v případě každého z nich, výslovně souhlasí.
 1. POSTOUPENÍ A ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

 1. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit ani zastavit jakoukoliv pohledávku vůči prodávajícímu vzniklou na základě této smlouvy třetí osobě.
 2. Kupující není oprávněn provést započtení své pohledávky vůči prodávajícímu s pohledávkou prodávajícího vůči kupujícímu.
 3. V případě, že kupující zboží nekupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužije.
 1. UKONČENÍ SMLOUVY

 1. Kupní smlouvu lze ukončit pouze splněním, dohodou stran nebo odstoupením od smlouvy.
 2. Za podstatné porušení této smlouvy, které je důvodem k odstoupení od smlouvy, považují smluvní strany zejména tato porušení povinnosti kupujícího, v případě, že kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v souvislosti s předmětem svého podnikání nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání:
 1. jakékoliv prodlení kupujícího s převzetím zboží
 2. jakékoliv prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny
 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

 1. Prodávající má mimo shora uvedeni právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
 1.  zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek, zejména původní ceny, dodat;
 2.  plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.
 1. V případě, že na straně kupujícího došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve shora uvedeném webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není povinen kupujícímu dodat zboží za takovou zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že bylo kupujícímu zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě má prodávající právo odstoupit od smlouvy.
 1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Uzavřením smlouvy Subjekt údajů uděluje tímto obchodní společnosti  uvedené v záhlaví (dále jen „společnost) jakožto Správci osobních údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek.
 2. Společnost dbá na ochranu Vašich osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení”) a zák. č. Zákon č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 3. Společnost je provozovatelem webových stránek na adrese uvedené v záhlaví (dále jen "Portál"), prostřednictvím kterých poskytuje své zboží. Zásady se vztahují na všechny osobní údaje zpracovávané společností na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím Portálu společnosti. Zásady popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti.
 4. Společnost může měnit a doplňovat tyto Zásady kdykoli umístěním revidované verze na Portálu a taková změna a doplnění nabude účinnost k datu takového umístění.
 5. Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení je obchodní společnost jmenovaná výše v záhlaví.
 6. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 8. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 9. V případě používání Portálu, a to i bez registrace, zaznamená společnost Vaši IP adresu a standardní údaje, jako je typ Vašeho prohlížeče a stránky, které jste si na Portálu prohlíželi. Tyto informace slouží k monitorování a k prevenci podvodů, diagnostice problémů a ke zpracování statistických údajů, které jsou anonymní a neuvádějí Vaše osobní údaje.
 10. Osobní údaje, které budou zpracovány:
  1. jméno a příjmení
  2. poštovní adresa
  3. emailová adresa
  4. telefonický kontakt
 1. Účelem zpracování osobních údajů je:
  1. Prodej zboží v eshopu na webové adrese uvedené v záhlaví
  2. Zasílání obchodních sdělení Kupujícímu ze strany Prodávajícího
  3. Slevový bonusový program Kupujícím
  4. Registrace v eshopu Prodávajícího
  5. Předsmluvní jednání
  6. Správa uživatelského účtu
  7. Odpověď na dotaz v poptávkovém formuláři eshopu
  8. Poskytování přizpůsobených reklam, sponzorovaného obsahu a zasílání propagačních informací Subjektům údajů na základě oprávněného zájmu prodávajícího

V případě registrace Subjektu údajů jakožto kupujícího jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6, odst. 1., písm. b) Nařízení - poskytnutí osobních údajů nezbytným požadavkem pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Bez poskytnutí osobních údajů není možné uskutečnit předsmluvní jednání, smlouvu uzavřít či jí ze strany společnosti plnit.

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. dodavatelé, poradci, přepravci a jiní poskytovatelé služeb, kteří se podílející se na prodeji a dodání zboží, vyřizování reklamací a realizaci plateb
  2. spřízněné společnosti – společnosti, které jsou vlastněné nebo řízené společností
  3. obchodní partneři – důvěryhodné společnosti, které mohou poskytovat informace o produktech a službách, tam, kde Subjekt údajů poskytl samostatný souhlas.
  4. vymáhání práva – pří výzvě ze strany státních orgánů, nebo při ochraně zákazníků
  5. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 2. Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené Prodávajícímu pro marketingové účely poskytuje Prodávajícímu dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Prodávajícímu pro marketingové účely je platný po dobu 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu kupujícím.
 3. Z odběru obchodních sdělení se může kupující snadno odhlásit kliknutím na odkaz Odhlásit v emailu obsahujícím obchodní sdělení nebo využije kontaktního formuláře nebo Prodávajícího kontaktuje prostřednictvím infolinky.
 4. V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či biometrický podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace.
 5. Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.
 6. Účet každého uživatele je chráněn uživatelským heslem. Doporučujeme heslo uchovávat v tajnosti a nesdělovat jej třetím osobám, a to ani prostřednictvím emailu, v kterém bude heslo vyžadováno. Společnost nezasílá uživatelům emailové zprávy, které obsahují požadavek na zadání hesla do emailu. V případě zapomenutého hesla, obdrží uživatel, na svou žádost a na emailovou adresu uvedenou v registraci, email obsahující dočasné heslo k přístupu na svůj účet, kde si zvolí nové heslo.
 7. Společnost neodpovídá za zneužití poskytovaných údajů, ke kterému došlo v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby, či v průběhu přenosu dat v rámci komunikačních sítí. Uživatel bere na vědomí, že údaje a informace poskytnuté na internetu např. v rámci diskusního fóra, chatu či emailu, mohou být zneužity třetími osobami.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikacích ke zlepšování svých služeb.
 9. Tzv. cookies (session ID cookies a trvalé cookies) slouží k uchovávání a příležitostnému sledování návštěv webových stránek prodávajícího. Cookie je malý textový soubor, který je uložen v počítači Subjektu údajů pro účely zaznamenávání. Prodávající užívá cookies, aby usnadnil navigaci po jeho webových stránkách. Po zavření prohlížeče ze strany Subjektu údajů platnost session ID cookie uplyne. Trvalé cookie zůstává na pevném disku Subjektu údajů po delší dobu. Prodávající rovněž ukládá rozlišení obrazovky a zjišťuje, zda je v prohlížeči povolen JavaScript k usnadnění prohlížení stránek prodávajícího. Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, že automaticky akceptuje cookies.
 10. Prodávající používá dvě kategorie souborů cookies:
  1. Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují si Subjekt údajů při procházení webových stránek zapamatovat již během jediné návštěvy. Tyto cookies dále pomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.
  2. Sociální media a reklama: Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit Subjekt údajů se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z webových stránek Prodávajícího. Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu, a to na jeho webových stránkách i mimo ně. V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování osobních údajů Subjektu. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Subjekt nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Twitteru či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, aby na sociálních médiích sdíleli obsah.
 11. Cookies lze odstranit nebo odmítnout dle pokynů v podpůrném souboru internetového prohlížeče. Pokud dojde k odstranění cookies, může dojít k omezení možnosti plně využívat všech aspektů portálu prodávajícího.
 12. Prodávající může shromažďovat údaje při využití e-shopu také pomocí internetových beacons. Tyto naváděče jsou elektronické obrázky, které lze užívat na portálu prodávajícího v souvislosti s prodejem zboží nebo v e-mailu, který zasílá prodávající. Ten využívá beacons k předávání cookies, k počítání návštěv a k tomu, aby mohl sdělit kupujícímu, zda byl nějaký e-mail otevřen a vyřízen. Prodávající může rovněž shromažďovat informace o počítači kupujícího nebo o jiném přístupovém zařízení ke zmírnění rizik a k prevenci podvodů.
 13. S předchozím výslovným souhlasem Subjektu může Zpracovatel nahrávat telefonické hovory a zpracovávat nahrávky telefonických hovorů na zákaznické lince zejména za účelem jednání o uzavření smlouvy, návrhů na změny smluvních ujednání, doplňujících informací k zajištění plnění smlouvy, zkvalitňování služeb, uplatňování reklamací apod. Souhlas s nahráváním a zpracováváním telefonických hovorů vyslovuje Subjekt souhlas pokračováním hovorů po oznámení operátora, že jeho hovor bude nahráván. Pokud si nepřeje být nahráváni, je subjekt po oznámení, že jeho Váš hovor nahráván, zavěsit a využít jiný z komunikačních kanálů.
 14. Subjekt údajů s uvedeným zpracováním uděluje svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 15. Prodávající provádí veškerá účelná fyzická a technická opatření, aby zabezpečil informace shromažďované ve spojení s prodejem zboží v jeho e-shopu.
 16. Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:
  1. osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
  2. důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je krom shora uvedeného zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné
  3. při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování
  4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení
  5. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
  6. Subjekt údajů má právo (např. v administraci svého profilu po přihlášení, emailem či prostřednictvím poštovní zásilky):
  7. právo na přístup ke svým osobním údajům (tj. právo získat informace, zda jsou Vaše údaje zpracovávány, a pokud ano, tak máte právo k nim získat přístup);
  8. právo na opravu osobních údajů (tj. žádat o opravu pokud zjistíte, že společnost zpracovává nepřesné nebo nepravdivé údaje);
  9. právo požadovat vysvětlení (tj. pokud máte podezření, že zpracování osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo dochází ke zpracování v rozporu s právními předpisy);
  10. právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. právo požadovat dočasné omezení zpracovávání Vašich osobních údajů);
  11. právo na výmaz osobních údajů (tj. v případě pokud Vaše údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány);
  12. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (společnost je povinna prokázat, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování osobních údajů, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami);
  13. právo na přenositelnost údajů (tj. právo požadovat, aby Vaše údaje dostala třetí osoba);
  14. právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů;
  15. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (tj. v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů).
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).
 3. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.
 4. Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.
 5. Ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění prodávající umožňuje bezplatný zpětný odběr elektrospotřebičů bez nutnosti nákupu nového elektrozařízení v rámci internetového prodeje v místě dodávky (soulad s § 37k odst. 4, písm. a) zákona o odpadech).
 6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 8. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, ceník dopravného a pokyny k použití, montáži a údržbě zboží
 9. Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v záhlaví těchto VOP.

Dárkové poukazy a vouchery

 1. Platnost dárkového poukazu nebo voucheru je rok od jeho data nákupu.

V Praze dne 9.6.2023

VANDA STORE s.r.o.